ua
menu

Правила

Повернутися

Regulamin świadczenia usługi SwiadomyPodpis.pl dla Użytkowników (z dnia 20.07.2023)

1. Wstęp 
1.1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu SwiadomyPodpis.pl określa warunki świadczenia przez Operatora Usługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1036), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora, oraz zasady postępowania reklamacyjnego („Regulamin”).

1.2. Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

1.3. Podmiotem świadczącym Usługę jest Operator.

2. Definicje 
Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:

2.1. Operator - oznacza firmę DEFABO Michał Daktera, której siedziba znajduje się pod adresem ul. Górczewska 224/400, 01-460 Warszawa, NIP 7122746543, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@SwiadomyPodpis.pl;

2.2. Prawnik - oznacza osobę fizyczną, posiadającą uprawnienia do świadczenia usług prawnych, która wykonuje na zasadach własnej odpowiedzialności zawodowej usługę zleconą jej za pośrednictwem Operatora;

2.3. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;

2.4. Serwis - oznacza stronę internetową: http://www. swiadomypodpis.pl;

2.5. Strony - Operator i Użytkownik łącznie;

2.6. Umowa - oznacza umowę o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której Regulamin jest integralną częścią umowy. Umowa stanowi równocześnie upoważnienie do zawarcia przez Operatora z Prawnikiem dalszego Zlecenia - umowy w imieniu Użytkownika na wykonanie zadania objętego Umową;

2.7. Usługa - oznacza opracowanie i udostępnienie Użytkownikowi przez Prawnika:

2.7.1. analizy prawnej (pod kątem zgodności z polskim prawem) dokumentu zamieszczonego przez Użytkownika w Serwisie, przekazanego Prawnikowi przez Operatora na podstawie Umowy, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie lub

2.7.2. wzoru umowy zamówionego przez Użytkownika za pomocą Serwisu lub kontaktu bezpośredniego z Operatorem;

2.8. Użytkownik - oznacza osobę, która zapoznała się z Regulaminem, zdecydowała się skorzystać z Serwisu, i wykonała w tym celu czynności, przewidziane przez zawartą w Serwisie procedurę zamówienia Usługi, nie będąca Prawnikiem lub Operatorem;

2.9. Zlecenie - oznacza zamówienie przez Operatora w imieniu i na podstawie Umowy z Użytkownikiem:

2.9.1. wykonania przez Prawnika analizy dokumentów dostarczonych przez Użytkownika do Operatora za pośrednictwem Serwisu w zakresie i terminie określonym w Serwisie, którego rezultat Prawnik przekaże bezpośrednio do Użytkownika lub

2.9.2. opracowania przez Prawnika wzoru umowy zamówionego przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w Serwisie, który Prawnik przekaże bezpośrednio do Użytkownika.

3. Postanowienia ogólne 
3.1. Usługa jest platformą służącą do nawiązania relacji między Użytkownikiem a Prawnikiem w celu realizacji Zlecenia. Przekazanie pomiędzy Prawnikiem i Użytkownikiem analizy zamówionej za pośrednictwem Serwisu odbywa się poza Serwisem - za pośrednictwem poczty elektronicznej, wskazanej przez Użytkownika podczas zawierania umowy o wykonanie Usługi.

4. Zawarcie i rozwiązanie umowy 
4.1. Poprzez dokonanie płatności w Usłudze Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptację wszystkich postanowień Regulaminu, oraz zawarcie Umowy.

4.2. Użytkownik, będący konsumentem, może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn do godziny 10:00 w dniu planowanej realizacji Usługi, ale przed jej faktycznym wykonaniem, tj. przekazaniem wyniku analizy do Użytkownika.

4.3. Odstąpienie od umowy wymaga przekazania takiego żądania na elektroniczny adres kontaktowy kontakt@SwiadomyPodpis.pl.

4.4. W razie odstąpienia od Umowy, Operator ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Użytkownikowi dokonane przez niego płatności lub doręczyć mu oświadczenie o odmowie uznania odstąpienia z podaniem uzasadnienia tego stanowiska.

4.5. Zwrotu płatności Operator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Strony uzgodnią inny sposób zwrotu.

4.6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli termin możliwości odstąpienia od Umowy upłynął lub Prawnik do tego czasu wykonał i przekazał Użytkownikowi wynik analizy dostarczonych dokumentów.

5. Warunki świadczenia usługi 
5.1. Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystaniem tej sieci; 

5.2. W ramach Usługi, Operator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usługi. Operator nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sprzętu ani oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Usługi. 

5.3. Minimalne wymagania techniczne pozwalające na swobodne korzystanie z Usługi to: 

5.3.1. Dla komputera klasy PC lub Mac - procesor 1,6 GHz, pamięć RAM 2 GB, ekran o rozdzielczości 1280x768, system operacyjny Windows/MacOS/Linux, przeglądarka internetowa Chrome/Edge/Safari/Firefox. 

5.3.2. Dla urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet - procesor 1,6 GHz, pamięć RAM 2 GB, ekran o przekątnej 4", system operacyjny Android/iOS, przeglądarka internetowa Chrome/Safari/Firefox. 

5.4. Usługa umożliwia wczytanie przez Użytkownika dokumentów, podanie danych kontaktowych oraz adresowych niezbędnych do: 

5.4.1. Wystawienia przez Operatora i odbioru przez Użytkownika dokumentu sprzedaży, przy czym dla Użytkowników, będących osobami fizycznymi, dokument taki jest przygotowywany na życzenie. 

5.4.2. Realizacji Zlecenia przez Prawnika poprzez dostarczenie Użytkownikowi rezultatu Zlecenia na wskazany adres poczty elektronicznej. 

5.5. W wyniku realizacji Zlecenia, Prawnik dostarczy Użytkownikowi następujące informacje na temat umowy przekazanej do analizy: 

5.5.1. Rekomendację co do zawarcia umowy. W przypadku rekomendacji negatywnej, wskazanie warunków granicznych do zmiany rekomendacji na pozytywną. 

5.5.2. Wskazanie czy umowa zawiera niekorzystne dla Użytkownika zapisy. 

5.5.3. Ocenę umowy pod kątem zawarcia w niej klauzul niedozwolonych w przypadku umów zawieranych z konsumentem. Jeżeli są zawarte to w którym miejscu umowy i wskazanie co z nimi zrobić. 

5.5.4. Ocenę możliwości, terminu i konsekwencji odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. 

5.5.5. Odpowiedzi na pytania zadane przez Użytkownika w momencie rejestracji Zlecenia w Serwisie. 

5.6. W przypadku wyboru przez Użytkownika wariantu rozszerzonego, Prawnik dodatkowo: 

5.6.1. Przekaże propozycję korekty niekorzystnych dla Użytkownika zapisów w umowie. 

5.6.2. Umożliwi Użytkownikowi konsultację telefoniczną lub mailową analizy będącej przedmiotem Zlecenia. Konsultacja jest możliwa w ciągu 30 dni od daty przesłania przez Prawnika analizy do Użytkownika. 

5.7. Najpóźniejszy termin realizacji Usługi w przypadku wariantu podstawowego oraz wariantu rozszerzonego to godzina 19:00 następnego dnia roboczego od momentu zarejestrowania Zlecenia w Serwisie, chyba, że Strony postanowią inaczej. 

5.8. Płatność za Usługę dla dokumentów o długości do 4000 znaków, licząc ze spacjami, wynosi od 135zł brutto w przypadku wariantu podstawowego oraz od 270zł brutto w przypadku wariantu rozszerzonego. Ostateczny koszt jest oparty o długość analizowanego dokumentu. 

5.9. W przypadku wyboru przez Użytkownika wariantu indywidualnego, Operator dostarczy Użytkownikowi informację na temat wyceny takiego wariantu na adres e-mail wskazany w momencie rejestracji zlecenia wraz z linkiem do płatności Tpay. Dokonanie płatności jest równoznaczne z potwierdzeniem zlecenie. Termin realizacji zlecenia to godzina 19:00 następnego dnia roboczego od momentu dokonania płatności, chyba, że Strony postanowią inaczej.

5.10. W przypadku zakupu przez Użytkownika wzoru umowy w ramach Usługi, Użytkownik otrzyma od Prawnika szablon umowy adresujący potrzeby zdefiniowane przez Użytkownika w momencie rejestracji Zlecenia w Serwisie. Termin realizacji zlecenia to godzina 19:00 następnego dnia roboczego od momentu dokonania płatności, chyba, że Strony postanowią inaczej.

5.11. Płatność za Usługę dokonywana jest przez Użytkownika na rzecz Operatora przed realizacją Zlecenia przez Prawnika za pomocą usługi Tpay. 

5.12. Dokumenty przekazywane przez Serwis mogą być jedynie umową wraz z załącznikami, która, zgodnie z zamówieniem Użytkownika, ma zostać przeanalizowana w ramach Usługi, na podstawie Umowy.

6. Prawa i obowiązki Stron. 
6.1. Obowiązkiem Użytkownika jest zgłoszenie wszelkich roszczeń do końca 7 dnia od wniesienia opłaty poprzez poinformowanie Operatora o ewentualnych roszczeniach za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@swiadomypodpis.pl. Po upływie wspomnianego okresu, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował Usługę bez zastrzeżeń.

6.2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

7. Odpowiedzialność Operatora 
7.1. Operator ponosi odpowiedzialność za zdarzenia wynikłe z działania Serwisu, i przez niego zawinione, na zasadach ogólnych, przewidzianych w kodeksie cywilnym.

7.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

7.2.1. Nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika;

7.2.2. Awarii sprzętu Użytkownika;

7.2.3. Działania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Użytkownika;

7.2.4. Działanie wirusów komputerowych;

7.2.5. Naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu;

7.2.6. Zdarzeń spowodowanych siłą wyższą;

7.2.7. Przerwy w działaniu Serwisu lub Usługi;

7.2.8. Działania i zaniechania Prawników. W tym zakresie odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Prawnik na zasadach i w zakresie określonym w przepisach dotyczących umowy zlecenie, oraz w przepisach regulujących odpowiedzialność zawodową osób świadczących usługi prawne.

7.3. Operator odpowiada jedynie za szkodę w granicach rzeczywistego uszczerbku u Użytkownika. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone po stronie Użytkownika. 

8. Reklamacje 
8.1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia reklamacji odnoszącej się do sposobu świadczenia Usługi przez Operatora;

8.2. W celu zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika, z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Operatora przy użyciu Serwisu, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail kontakt@SwiadomyPodpis.pl reklamacji ze wskazaniem:

8.2.1. danych Użytkownika składającego reklamację,

8.2.2. zwięzłego opisu zgłaszanych zastrzeżeń wraz ewentualnym uzasadnieniem lub dowodami (screeny, wydruki, itp.),

8.2.3. proponowanego przez Użytkownika sposobu usunięcia zgłaszanych uchybień.

8.3. W przypadku złożenia reklamacji nie zawierającej elementów wskazanych w pkt

8.2, Użytkownik będzie wezwany e-mailem do ich uzupełnienia. O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany przez Operatora w terminie 14 dni od daty prawidłowego zgłoszenia. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji informacja zawierać będzie uzasadnienie oraz pouczenie o prawach Użytkownika w zakresie dalszego postępowania w sprawie zgłoszonych roszczeń.

8.4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust.2 oznacza jej uznanie co do zasady przez Operatora.

8.5. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Operatora Użytkownik wskazuje, czy akceptuje propozycję Operatora co do sposobu załatwienia reklamacji uznającej jej zasadność.

8.6. Postępowanie reklamacyjne jest zakończone:

8.6.1. Z chwilą uznają reklamacji i akceptacji przez Użytkownika zaproponowanego przez Operatora sposobu usunięcia uchybień lub ich skutków;

8.6.2. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2;

8.6.3. jeśli Użytkownik w terminie określonym w pkt

8.5 oświadczy, że nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia uznanej reklamacji;

8.6.4. jeżeli Operator odmówi uznania reklamacji.

8.7. Poza postępowaniem reklamacyjnym Użytkownikowi przysługują roszczenia z tytułu rękojmi i na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 7.2.8.

9. Dane osobowe 
9.1. Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Operatorowi, będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zamówionej Usługi i w celu zbadania satysfakcji Użytkownika niezbędnej dla zapewnienia prawidłowego przebiegu świadczenia Usługi. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi.

9.2. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Operatora w DATA SPACE Sp. z o. o., ul. Włocławska 161, 87-100 Toruń, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 202135, NIP: 8792395402, REGON: 871705045, kapitał zakładowy: 1.162.500,00 złotych (opłacony w całości) - centrum przetwarzania danych w którym zainstalowany jest Serwis.

9.3. Operator zobowiązuje się usuwać zgromadzone dane osobowe Użytkownika niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem Usługi.

9.4. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownika powinno zostać przesłane Operatorowi w trybie zgłoszenia reklamacyjnego.

10. Postanowienia końcowe 
10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi.

10.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Regulaminie jednostronnie przez Operatora. Użytkownik zobowiązuje się do weryfikacji, czy Regulamin nie został zmieniony, przed każdorazowym skorzystaniem z Serwisu.